Všeobecné podmínky „V horách“

Všeobecné podmínky „V horách“

Provozovatel: H.U.G.O. HOLDING s.r.o., Zengrova 630/83, Vítkovice, 703 00 Ostrava,IČ: 081 75 080, DIČ: CZ 081 75 080, info@chaloupkakteraexistuje.cz (dále jen provozovatel)

Zástupce provozovatele: Ing. Veronika Miková, Leoše Janáčka 808, Ostrava – Polanka 725 25, info@chaloupkakteraexistuje.cz, tel.: +420 776 243 259; Ing. Vlastislav Bašátek, Ostravice E220, 739 12 Ostravice, (dále jen zástupce)

Popis: Jedná se o užívání rekreační chaty Chaloupka, která existuje „V horách” v obci Čeladná, na adrese Čeladná č. ev. 693, 739 12 Čeladná (dále jen Chaloupka).

Vznik smluvního vztahu – rezervace

Na základě souhlasu se Všeobecnými podmínkami Chaloupky při rezervaci ubytování provozovatel poskytne ubytovanému (hostovi) přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i další ubytovací prostory u Chaloupky), na sjednanou dobu a za předem stanovenou cenu.

Ubytovaný (host) si objednává pobyt v Chaloupce písemnou formou (e-mailem), nebo vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře na webových stránkách chaloupkakteraexistuje.cz, telefonicky nebo osobně.

Podstatné náležitosti pro řádnou rezervaci jsou: jméno a příjmení ubytovaného (hosta), kontakt: email, telefon; v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících: obchodní firma, IČ, DIČ a kontakt (e-mail, telefon).

Rezervace (objednávka) se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení provozovatelem na emailovou adresu ubytovaného (hosta) a vzniká mezi provozovatelem a ubytovaným (hostem) smluvní vztah.

Platební podmínky

Ubytovaný host se zavazuje uhradit provozovateli zálohu ve výši 50 % ze základní ceny za pronájem chaloupky a to bezhotovostním převodem. Platba probíhá na základě zaslané zálohové faktury provozovatelem ihned po potvrzení rezervace.

Doplatek ve výši 50 % ze základní ceny za pronájem chaloupky musí být hostem uhrazen bezhotovostním převodem na účet provozovatele na základě konečné faktury, nejpozději 60 dnů před začátkem doby pronájmu, pokud provozovatel nestanoví jinak.

V případě, že host provede rezervaci pronájmu ve lhůtě kratší než 60 dnů před začátkem doby pronájmu, je povinen uhradit celou platbu za rezervované ubytování na základě faktury zaslané provozovatelem.

Jak to u nás funguje

Maximální kapacita Chaloupky je 6 osob. Kapacita Chaloupky nesmí být bez vědomí provozovatele překročena. Hosté nejsou oprávněni vodit do Chaloupky nebo na její pozemek osoby neubytované.

Příjezd: od 15 hod. do 19 hod.

Odjezd: do 10 hod.

Příjezd a odjezd lze měnit pouze po předchozí dohodě s provozovatelem nebo zástupcem.

Vzhledem k tomu, že Chaloupka nedisponuje stálou recepcí, je potřeba, abyste nám sdělili svůj předpokládaný čas příjezdu a odjezdu.

Kontakt: +420 776 243 259 — Veronika Miková nebo +420 777 782 100 — Vlastislav Bašátek

COVID-19

Poskytovat ubytovací služby je možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a  v případě potřeby prokáží, že splňují jednu z podmínek (toto neplatí pro děti do 12 let), které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.

Vratná kauce

Ubytovaný host je povinen provozovateli zaplatit před příjezdem do Chaloupky vratnou kauci ve výši 10.000,- Kč, který k těmto účelům obdrží.

Bude-li pozemek, Chaloupka a její vybavení předáno provozovateli (zástupci) beze škod, kauce bude vrácena v plné výši. Ztráta klíčů je za poplatek 2 000,- Kč.

Silné znečištění vířivky je za poplatek 2 000,- Kč.

Veškeré služby (nezahrnuté v ceně ubytování), které si host u provozovatele objedná, je host povinen zaplatit při předání nemovitosti, lze také uhradit ze zaslané vratné kauce.

Při pobytu ubytovaný host přebírá Chaloupku včetně příslušenství bez závad. Případné závady je povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo jeho zástupci. Při nástupu na pobyt předloží hosté doklady totožnosti.

Psi

V Chaloupce je možné po předchozí domluvě ubytovat i psi. Poplatek je 250 Kč/den/pes. Ostatní zvířátka, nechejte prosím doma.

Místní poplatek

V ceně ubytování je zahrnut místní poplatek. Výše místního poplatku
je 21 Kč/osoba/noc.

Storno podmínky

  • storno pobytu 59 – 30 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny ubytování
  • storno pobytu 29 – 14 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 70% z ceny ubytování
  • storno pobytu 13 – 0 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 100% z ceny ubytování

V případě výjimečných situací může provozovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně provozovateli.

Ze závažných důvodů může provozovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje provozovatel.

Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem (hostem), a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele (hosta) bez zavinění provozovatele, není provozovatel povinen vrátit objednateli (hostovi) zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel (host) bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele (hosta) představuje nárok provozovatele na náhradu škody dle § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

Rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem (hostem) objednané ubytování a další služby nabízené provozovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.

Dodržujte

Hosté jsou povinni udržovat a zanechat Chaloupku, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do Chaloupky o přezouvání.

Do toalety prosím nevhazujte hygienické potřeby.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš), nebo jinak znečišťovat prostory Chaloupky. Odpadky mohou hosté odvést do popelnic, které jsou v blízkosti chaloupky – kontejnery u „Kravína“.

Není dovoleno přemisťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z Chaloupky též není možné přesouvat na terasu.

Vzhledem k tomu, že se Chaloupka nachází v obecní zástavbě je nutné striktně dodržovat dobu nočního klidu.
To je v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.
Jakékoliv rušení v tomto uvedeném čase je přestupkem, který mohou řešit strážníci MP dle Zákona o obecní policii či Zákona o přestupcích. Děkujeme, že noční klid budete respektovat.

Na pozemcích a v okolí Chaloupky je zakázáno používat drony. V případě, že jej vlastníte a máte jej s sebou, prosím dodržujte platná pravidla pro létání s drony.

Vířivka

Vzhledem k tomu, že chceme pro naše hosty zachovat vysokou kvalitu relaxace ve vířivce a nechceme používat vysoké koncentrace dezinfekčních prostředků, je nutné dodržovat tyto zásady:

  • před použitím vířivky se vždy osprchujte (nepoužívejte krémy či oleje),
    ve vířivce nekonzumujte jídlo a nápoje,
  • nevstupujte do vířivky v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,
  • po použití uzavřete vířivku vždy poklopem.

Buďme k sobě ohleduplní. V případě znečištění vířivky (zakalení vody) bude další host ochuzen o možnost ihned ji použít. Údržba a příprava (nahřátí) vířivky trvá cca 10 – 12 hod.

V případě nedodržení výše uvedených zásad bude provozovatel nucen účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.

Před odjezdem – předání Chaloupky:

V předem dohodnutý čas host osobně předá provozovateli (zástupci, paní na úklid) klíče od Chaloupky a provozovatel (zástupce) provede zběžnou kontrolu.

Před odjezdem je host povinen vypnout všechna zařízení chaloupky, vyklidit lednici a umýt nádobí (zapnout myčku).

Nadprůměrné znečištění není v ceně standardního úklidu např. bláto na podlaze, špinavá lednice, neumyté nádobí, velmi znečištěný gril, špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem Chaloupky apod.

V případě neuvedení do pořádku, bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč, která vám bude odečtena ze zaslané vratné kauce.

Rozbité vybavení

Účtujeme pouze pořizovací ceny. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor Chaloupky nebo při ztrátě klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Bezpečnost

Provozovatel seznámí nájemce s ovládáním venkovního kina, venkovního grilu a vnitřního krbu, informace o užívání jsou také uvedeny v brožuře, která je na místě.

Při odchodu z Chaloupky je host odpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (vypnutí elektrické trouby, varné desky), vypnutí světel, zavření všech oken. Uzamčení Chaloupky. V případě použití úschovny na sportovní vybavení, ubytovaný (host) zabezpečí, aby byl objekt v případě odchodu, vždy uzamčen.

Host dbá zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm a dbá všech bezpečnostních pokynů a obecných nařízení. Otevřený oheň je možný pouze ve venkovním ohništi, který je k tomuto určen. Při odchodu ohniště vždy uhaste. Host dbá, aby byly dvířka od krbové vložky (vnitřní krb) vždy uzavřeny.

Při používání venkovního grilu postupujte vždy dle pokynů provozovatele. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm.

Trámy v horním pokoji slouží jako podpěra střechy, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám.

Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, schodnice kloužou, hrozí nebezpečí poranění, stejně tak dbejte zvýšené opatrnosti na terase a zahradě.

Povinností hosta je oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu pobytu.

Uvnitř Chaloupky je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouřit. V celém objektu je také zakázáno užívat drogy či jiné nelegální omamné a psychotropní látky.
Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy.

V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá.
Host musí mít k dispozici v době pobytu nabitý telefon pro případ potřeby.

Nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody odpovídají vždy zákonní zástupci nebo osoba, která dítě doprovází.